MONTESSORI

MONTESSORI PEDAGOGIKAMetóda Montessori

Montessori metóda je pomenovaná  podľa dr. Márie Montessori, ktorá bola prvou ženou lekárkou v Taliansku. Svoj život venovala deťom, ich vzdelávaniu na základe dlhodobého pozorovania.


V chápaní Montessori je pojem „ učiť deti“  nahradený pripraveným podnetným prostredím. V takomto prostredí sa dieťa vyvíja spontánne v súlade so svojou osobnosťou. Potreba učiť sa, rozumieť okoliu, chápať súvislosti je v deťoch geneticky zakódovaná. Pri výchove a vzdelávaní detí stačí rešpektovať individuálny vývoj a využiť senzitívnu fázu a polaritu pozornosti každého dieťaťa.


POMÔŽ MI, ABY SOM TO UROBIL SÁM.


Princípy pedagogiky Montessori:

 - dieťa sa učí v prostredí , ktoré mu vyhovuje

 - učí sa pomocou špeciálnych pomôcok, formou pokusov a omylov

 - učenie prebieha od konkrétneho k abstraktnému

 - dieťa si samo vyberá činnosť, ktorú chce vykonávať

 - dieťa dokáže porovnávať svoju vlastnú prácu s predlohou


Montessori vzdelávanie

ZMYSLOVÁ VÝCHOVA - k prehlbovaniu vnímania vytvorila M.Montessori pestrý zmyslový materiál pre rôzne zmysly a s jeho pomocou sa precvičuje rozlišovanie, porovnávanie, triedenie, pomenovanie.


PRAKTICKÝ ŽIVOT - pomáha získať praxi v týchto oblastiach:

 - starostlivosť o vlastní osobu a svoje telo

 - starostlivosť o okolie a spoločnosť

 - cvičení sociálnych vzťahov

 - cvičení kontroly pohybu


JAZYKOVÝ VÝCHOVA

- podporuje rozvoj reči, čítania a písania. Pre začiatok písania je najlepšie vystihnúť explóziu písania, kedy dieťa chce písať samo. Pre nácvik čítania používame genetickú metódu. Deti sa nenásilnou formou zoznamujú s písmenami už v materskej škole. Pracujú s pomôckami a materiálom, pri ktorom môžu vnímať rozdiely medzi písmenami viacerým K slovám priraďujú konkrétne predmety.


ARITMETIKA

-  matematický rozvoj pôsobí od narodenia, nie až v škôlke. V našej školke je matematika práca s konkrétnym materiálom.


Matematické aspekty:

 - vnímanie dĺžky, šírky a výšky

 - vnímanie dimenzií

 - porovnávanie veľkostí a foriem

 - experimentovanie


KOZMICKÁ VÝCHOVA

 - zahrnuje témy z prvouky, vlastivedy, prírodovedy, zemepisu, dejepisu, pohybové, výtvarne  a hudobne schopnosti. Integrácia    týchto tematických celkov pomáha dieťaťu pochopiť poriadok tohto sveta - všetko spolu súvisí a tvorí jeden celok.


Ktoré známe osobnosti absolvovali výchovu podľa Márie Montessori?

Larry Page a Sergej Brin - spoluzakladatelia spoločnosti Google

Jeffrey Bezos - zakladateľ Amazon.com

Jimmy Wales - zakladateľ Wikipedie

George Clooney - herec

Helen Hunt - herečka

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis - bývalá prvá dáma USA

Anna Franková - autorka známeho denníka z 2. svetovej vojny

Gabriel Garcia Marquez - spisovateľ a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru

princovia William a Harry - britská kráľovská rodina

Friedensreich Hundertwasser - rakúsky architekt a maliar